Provozní a návštěvní řád
areálu GREEN VALLEY, společnost ARBIE MANAGEMENT, s. r. o., Stárkov č.p. 12


Tento návštěvní řád platí pro všechny návštěvníky, kteří si zakoupí jízdu na zvířeti, hosty resortu Green Valley, Stárkov, ubytované v resortu a jejich návštěvy, soukromé a služební návštěvy zaměstnanců resortu (všechny tyto osoby dále jen „návštěvníci“).


Zakoupením vstupenky na jízdu, objednávkou pobytu, úhradou ubytování, zapsáním do knihy návštěv na recepci či jiným vstupem do areálu (host resortu, návštěva zaměstnance) návštěvník souhlasí s návštěvním řádem a zavazuje se, že je plně obeznámen se zněním návštěvního řádu a bude jej dodržovat.

A) Všeobecné povinnosti

 

 1. Všechny osoby před vstupem/ při vstupu do areálu jsou povinny seseznámit s tímto řádem, dbát pokynů obsluhujícího personálu resortu areálu, pohybovat se pouze na vyznačených plochách/ prostorách volně přístupných a nevstupovat  na místa/do prostor označených zákazem vstupu (vyjma výjimek pro zaměstnance resortu); dodržovat veškerá nařízení vztahující se k místu návštěvy (upozorňující, zákazové a informační cedule atd.), jedná se například o místa se zvláštním režimem – bazén a dětské hřiště, oplocený výběh zvířat, pastvina,  stáje zvířat atp..

 2. Areál je přístupný každý den po domluvě s odpovědným pracovníkem.

 3. Dětem do 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zajistí odpovědný dozor. Na vyjížďky na koni nebo na ponících musí osoba starší 18 let doprovázet dítě do 15 let. Za bezpečnost a chování osob do 18 let odpovídá jejich plnoletý dozor (rodiče, doprovod, pedagogický dozor u skupin).

 4. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhů koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.

 5. Návštěvník nesmí ničit majetek resortu ani majetek jiných osob; odhazovat odpad mimo nádoby k tomu určené (včetně separovaného odpadu); pohybovat se v areálu v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek. Je povinen oznámit zaměstnancům resortu porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat. 

 6. Návštěvník je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, jakož i ke zvířatům, nerušit je hlukem nebo jiným nevhodným chováním, nevnášet do areálu nafukovací balónky a jiné pro zvířata nebezpečné předměty. Je povinen se zdržet používání radiomagnetofonů a jiných multimediálních přístrojů určených k hlasité produkci, hudebních nástrojů, houkaček a podobných předmětů, nosit a používat zábavnou pyrotechniku, drony a jiná podobná zařízení.

 7. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.Společnost provozující resort neručí za ztracené, odcizené či poškozené věci, které si návštěvník během návštěvy způsobil vlastní nedbalostí/vinou.

 8. Psy a další domácí zvířata je nutno držet výhradně na vodítku tak, aby nerušila nebo neohrožovala návštěvníky/hosty resortu či chovaná zvířata, omezit pohyb se zvířaty dle pokynů zaměstnanců resortu a nařízení resortu (viz. shora- cedule)  a mít u sebe jejich platný očkovací průkaz. Zaměstnanec resortu má právo nepovolit vstup do areálu návštěvníku se zvířetem, pokud se jedná o jedince či druh zvířete (např. ochočené divoké zvíře, hospodářské zvíře, špatně ovladatelný jedinec) u kterého je předpoklad, že může ohrozit bezpečnost návštěvníků a zvířat chovaných v resortu.

 9. Návštěvník nesmí bez souhlasu zaměstnance resortu dotýkat se chovaných zvířat, krmit je (neplatí pro místa označená informační cedulí, kde je možno krmit zvířata krmivem zakoupeným v recepci/dodávaným resortem) a nevhazovat jakékoliv předměty do jejich výběhů.

 10. Návštěvník je povinen dodržovat zákaz kouření v celém resortu, mimo míst k tomu určených – kuřácké koutky.

 11. Parkoviště resortuje nehlídané a nepojištěné; společnost provozující resort neodpovídá za škody vzniklé na vozidle; případnou dopravní nehodu řeší návštěvníci dle zákona č. 361/2000 Sb.

  B) Ustájení, výcvik, rekreace

  Péče o koně a další zvířata
  - ke koním lze přistupovat jen se svolením majitele nebo osob jím povřeným, případně v jejich doprovodu; vstup do stájových boxů a výběhu je bez těchto osob zakázán, hrozí nebezpečí úrazu
  - ve stájích a prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně; bez souhlasu ošetřovatelů je zakázáno koně krmit
  - před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany
  - na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme
  - při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost, buď stát v těsné blízkosti koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nedošlo k zasažení kopyty, nebo kousnutí
  - účastníci jízdy na koních nebona saních/ve voze musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami; každý jezdec musí mít jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné kotníkovou obuví s rohovou podrážkou; dále se doporučují pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem, kožené rukavice; je zakázáno nosit předměty, které by se mohly snadno zachytit za výstroj koně

  Jízda na koních a v zápřahu
  - před zahájením jízdy na koni, nebo v zápřahu/na saních či v kočářeje účastník povinen provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně; pokud zjistí závadu, je povinen ji ihned hlásit
  - je vhodné, aby účastníci vyjížděk, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění; u dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakémukoliv pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů
  -může nastat náhlá změna počasí, vyšší návštěvnost resortu, může dojít k náhlé nevolnosti návštěvníka či osob jemu blízkých. Ubytování v resortu, případně zakoupení jízdy na zvířeti /saních a kočáře  tažených zvířaty, je jeho svobodnou vůlí a souhlasí s podmínkami tohoto Návštěvního řádu a plně zodpovídá za své rozhodnutí navštívit resort a využít  jeho rekreačních možností a služeb. Výše uvedené důvody nejsou důvodem k vrácení platby za jízdu, ubytování. Návštěvník nemá nárok na vrácení jízdného, platby za ubytování, pokud byl z důvodu porušení návštěvnického řádu vykázán z resortu.
  - vyjížďky na koni, výcvik, nebo jízda v zápřahu jsou na vlastní nebezpečí účastníků; před zahájením musí účastník podepsat prohlášení (u dětí podepíše prohlášení jeho zákonný zástupce)
  - jízda na koni nebo v zápřahu je zakázána pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, žvýkat, pít, kouřit nebo telefonovat. Doporučuje se mít vypnuté mobilní telefony.

  C) Bezpečnostní pokyny
  - každá osoba zdržující se v areálu, je povinna dodržovat bezpečnostní opatření, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitele areálu nebo osob jím pověřených
  - v prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu; každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní
  -v celém prostoru areálu jsou všichni účastníci povinni respektovat pokyny a nařízení tohoto návštěvního řádu či majitele/provozovatele areálu nebo jím pověřených osob
  - každý je povinen v případě úrazu osoby, nebo koně, zvířete poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře
  - při ošetřování koní, úklidu stájí, manipulaci s jakýmkoliv nářadím nebo technikou platí přísný zákaz užívání alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek
  - při veterinárních zákrocích a ošetřování koní kovářem smí být přítomny pouze osoby způsobilé a proškolené v těchto činnostech.
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité kontakty:

 

HASIČI                                 150                             RECEPCE                    491 487 172

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA             155                             RECEPCE MOBIL         608 347 637

POLICIE ČR                           158                             VETERINÁŘ                 602 119 877                                                              

 

Tento provozní a návštěvní řád je vyvěšen na webových stránkách resortu http://www.greenvalleypark.com a v precepci  resortu, k nahlédnutí a zapůjčení v restauraci resortu.

 

 dne 1.4.2023

GREEN VALLEY PARK STÁRKOV

ARBIE MANAGEMENT, s. r. o.

Stárkov 12, PSČ 549 36

IČO: 260 10 381

www.greenvalleypark.com                                                  
e-mail:
info@greenvalleypark.com

 

Green Valley park Stárkov ve Stárkově hodnocení